Com ens organitzem

Els òrgans de govern d’AMMFEINA són l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Comitè Executiu:

Assemblea General

Òrgan sobirà de l’associació, integrat per les entitats membre d’AMMFEINA, que alhora estan subjectes a les seves decisions. Cada associació membre té un vot a l’assemblea, amb independència del nombre dels representants que hi assisteixin, i els acords es prenen per majoria simple. L’Assemblea es convoca, com a mínim, un cop l’any. Es va reunir per darrer cop amb caràcter ordinari, el dijous 25 d’abril del 2019.

Junta Directiva

Òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Els seus membres són escollits per votació de l’Assemblea General i exerceixen el seu càrrec gratuïtament. La composició es planteja en termes d’equilibri de les entitats associades pel que fa a la procedència geogràfica, però també en termes de paritat. Actualment, les dones suposen el 33,3% i els homes, el 66,6%. 

Aquest òrgan va ser reelegit en l’Assemblea Ordinària del 25 d’abril de 2019. 

Comitè executiu

Òrgan col·legiat a través del qual pot actuar la Junta Directiva, integrat per les figures de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria. A banda d’assumir les tasques derivades de la Junta Directiva, realitza un seguiment de la gestió de la coordinació de l’entitat.

Junta Directiva

Reunida l’Assemblea General de socis d’AMMFEINA el dia 29 d’abril de 2019, s’ha acordat per unanimitat la renovació de la Junta Directiva, amb la següent composició: 

Francisco Villegas
Presidència
presidencia@ammfeina.org
Perfil i trajectòria (PDF)

Enric Cardús
Vicepresidència
vicepresidencia@ammfeina.org
Perfil i trajectòria (PDF)

Núria Martínez
Secretaria
secretaria@ammfeina.org
Perfil i trajectòria (PDF)

Miquel Isanta
Vocalia
Perfil i trajectòria (PDF)

Xavier Vallès
Vocalia
Perfil i trajectòria (PDF)

Marta Mateu
Vocalia
Perfil i trajectòria (PDF)

Marcos Febas
Vocalia
Perfil i trajectòria (PDF)

Equip de treball

Leandro Tacons
Coordinació Institucional
coordinacio@ammfeina.org
Perfil i trajectòria (PDF)

Rosa Coscolla
Direcció Tècnica
direcciot@ammfeina.org

Maria Pérez
Comunicació i suport tècnic
suport@ammfeina.org

Logo AMMFEINA en blanc i negre.

Contacte

Carretera de la Santa Creu de Calafell, 33.
08830 Sant Boi de Llobregat

Tel. 936 529 422
Correu: ammfeina@ammfeina.org

Amb el suport de: 

Logotip Generalitat de Catalunya          Logo OSLC

Avís Legal